(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Một hội đồng gồm 5 nam và 4 nữ được tuyển vào một ban quản trị gồm 4 người. Hỏi có bao nhiêu cách tuyển chọn?

Câu hỏi: Một hội đồng gồm 5 nam và 4 nữ được tuyển vào một ban quản trị gồm 4 người. Hỏi có bao nhiêu cách tuyển chọn? A. 240 B. 260  C. 126 D. Kết quả khác  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Số cách chọn ban quản trị gồm 1 nam …
Hoc tap online
Author: admin