(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Gieo một con súc sắc cân đối, đồng chất và quan sát số chấm xuất hiện. Xác định biến cố A: ”Xuất hiện mặt có số chấm không nhỏ hơn 2”

Câu hỏi: Gieo một con súc sắc cân đối, đồng chất và quan sát số chấm xuất hiện. Xác định biến cố A: ”Xuất hiện mặt có số chấm không nhỏ hơn 2” A. A = {1,2}   B. A = {2,3}  C. A = {2,3,4,5,6}    D. A = {3,4,5,6}  Lời giải tham khảo: Đáp …
Hoc tap online
Author: admin