(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Gieo một con súc sắc 3 lần. Xác suất để được mặt số hai xuất hiện cả 3 lần là:

Câu hỏi: Gieo một con súc sắc 3 lần. Xác suất để được mặt số hai xuất hiện cả 3 lần là: A. (frac{1}{{172}})  B. (frac{1}{{18}})  C. (frac{1}{{20}})  D. (frac{1}{{216}})  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Số phần tử không gian mẫu: (nleft( Omega  right) = 6.6.6 = 216).  Số phần tử của biến …
Hoc tap online
Author: admin