(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Đường tròn (3 x^{2}+3 y^{2}-6 x+9 y-9=0) có bán kính bằng bao nhiêu? 

Câu hỏi: Đường tròn (3 x^{2}+3 y^{2}-6 x+9 y-9=0) có bán kính bằng bao nhiêu?  A. 5 B. (sqrt{5})  C. (5over 2)  D. 5,2 Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Ta có: (begin{array}{l} 3{x^2} + 3{y^2} – 6x + 9y – 9 = 0 Leftrightarrow {x^2} + {y^2} – 2x + 3y – 3 = …
Hoc tap online
Author: admin