(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá. Xác suất để được lá ách (A) hay lá rô là:

Câu hỏi: Rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá. Xác suất để được lá ách (A) hay lá rô là: A. (frac{1}{{52}})  B. (frac{2}{{13}})  C. (frac{4}{{13}})  D. (frac{17}{{52}})  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Số phần tử không gian mẫu: n(Ω) = 52 Số phần tử của biến cố xuất hiện …
Hoc tap online
Author: admin