Tính tổng các  giá trị nguyên của m để hàm số y= x8+ (m-2) x5- ( m2- 4) x4+ 1 đạt cực tiểu tại x= 0

Câu hỏi: Tính tổng các  giá trị nguyên của m để hàm số y= x8+ (m-2) x5– ( m2– 4) x4+ 1 đạt cực tiểu tại x= 0 A. 3. B. 5. C. 4. D. 2. Đáp án chính xác Trả lời: + Ta có:  Ta xét các trường hợp sau +  Nếu m2– 4= 0 hay m= …
Hoc tap online
Author: admin