Điền đáp án đúng vào ô trống :Biết diện tích hình thoi là 2457dm2, độ dài đường chéo thứ nhất là 2340cm. Tính độ dài đường chéo thứ hai?Độ dài đường chéo thứ hai là …m (viết kết quả gọn nhất)

Câu hỏi: Điền đáp án đúng vào ô trống :Biết diện tích hình thoi là 2457dm2, độ dài đường chéo thứ nhất là 2340cm. Tính độ dài đường chéo thứ hai?Độ dài đường chéo thứ hai là …m (viết kết quả gọn nhất) Trả lời: Đổi 2340cm = 234dmĐộ dài đường chéo thứ hai là:2457 : …
Hoc tap online
Author: admin