Tìm số hạng chưa biết. Mẫu: ..?.. + 37 = 50 a) ..?.. + 15 = 42 b) 61 + ..?.. = 83 c) 28 + ..?.. = 77

Câu hỏi: Tìm số hạng chưa biết. Mẫu: ..?.. + 37 = 50 a) ..?.. + 15 = 42 b) 61 + ..?.. = 83 c) 28 + ..?.. = 77 Trả lời: a) ..?.. + 15 = 42 42 – 15 = 27 b) 61 + ..?.. = 83 83 – 61 = 22 …
Hoc tap online
Author: admin