Tìm tất cả các khoảng đồng biến của hàm số y=13×3-2×2+3x-1?

Câu hỏi: Tìm tất cả các khoảng đồng biến của hàm số y=13×3–2×2+3x–1? A. 1;3 B. –∞;1 và 3;+∞ Đáp án chính xác C. –∞;3 D. 1;+∞ Trả lời: y=13×3–2×2+3x–1⇒y‘=x2–4x+3Hàm số đồng biến  Đáp án cần chọn là: B ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin