Bảy năm trước bố hơn con 30 tuổi và năm nay 1/7 tuổi bố bằng 1/2 tuổi con. Tìm tuổi của bố và tuổi của con hiện nay.

Câu hỏi: Bảy năm trước bố hơn con 30 tuổi và năm nay 1/7 tuổi bố bằng 1/2 tuổi con. Tìm tuổi của bố và tuổi của con hiện nay. Trả lời: Vì bảy năm trước bố hơn con 30 tuổi nên năm nay bố cũng hơn con 30 tuổi.Năm nay 1/7  tuổi bố bằng 1/2 tuổi con nên …
Hoc tap online
Author: admin