Để đánh số trang của một cuốn sách người ta phải dùng tất cả 792 chữ số. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

Câu hỏi: Để đánh số trang của một cuốn sách người ta phải dùng tất cả 792 chữ số. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang? Trả lời: Từ 1 đến 9 có 9 số có một chữ số tương ứng với 9 trang có 9 chữ số.Từ 10 đến 99 có 90 số …
Hoc tap online
Author: admin