. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số (m) để phương trình ({9^x} – left( {m – 1} right){3^x} – m – 1 = 0) có nghiệm thuộc khoảng (left( {0;1} right)).

Câu hỏi: . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số (m) để phương trình ({9^x} – left( {m – 1} right){3^x} – m – 1 = 0) có nghiệm thuộc khoảng (left( {0;1} right)). A. (frac{1}{2} < m < frac{{11}}{4}). B. (frac{1}{3} < m < frac{{11}}{4}). C….

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin