. Tập nghiệm của bất phương trình ({left( {38 + 17sqrt 5 } right)^{x – 2}} ge {left( {sqrt 5 – 2} right)^{frac{{x – 2}}{{x + 1}}}}) là:

Câu hỏi: . Tập nghiệm của bất phương trình ({left( {38 + 17sqrt 5 } right)^{x – 2}} ge {left( {sqrt 5 – 2} right)^{frac{{x – 2}}{{x + 1}}}}) là: A. (S = left[ { – frac{4}{3},;, – 1} right] cup left[ {2,:, + infty } right)). B. (S = left[ {…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin