Giải các phương trình sau bằng phương pháp đặt ẩn phụ: x2-2×2 – 2×2 + 4x – 3 = 0

Câu hỏi: Giải các phương trình sau bằng phương pháp đặt ẩn phụ: x2–2×2 – 2×2 + 4x – 3 = 0 Trả lời: Đặt m = x2 – 2xTa có: x2–2×2 – 2×2 + 4x – 3 = 0⇔ x2–2×2 – 2(x2 – 2x) – 3 = 0⇔ m2– 2m – 3 = 0Phương trình m2 – 2m – 3 = 0 có hệ số a = …
Hoc tap online
Author: admin