Tìm các giá trị của m để phương trình x2 – 5x + m + 4 = 0 có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn x12+x22 = 23

Câu hỏi: Tìm các giá trị của m để phương trình x2 – 5x + m + 4 = 0 có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn x12+x22 = 23 A. m = −2 B. m = −1 C. m = −3 Đáp án chính xác D. m = −4 Trả lời: ====== **** mời các bạn …
Hoc tap online
Author: admin