Hai số có tổng bằng 88, số hạng thứ nhất bằng 88 . Vậy số hạng thứ hai bằng:

Câu hỏi: Hai số có tổng bằng 88, số hạng thứ nhất bằng 88 . Vậy số hạng thứ hai bằng: A. 0      Đáp án chính xác B. 1 C. 2 D. 3 Trả lời: Lời giảiTa có 88 + 0 = 88Vậy số hạng thứ 2 là 0Đáp án cần chọn là …
Hoc tap online
Author: admin