Giá trị của biểu thức (M = frac{{{{tan }^2}30^circ + {{sin }^2}60^circ – {{cos }^2}45^circ }}{{{{cot }^2}120^circ + {{cos }^2}150^circ }}) bằng:

Câu hỏi: Giá trị của biểu thức (M = frac{{{{tan }^2}30^circ + {{sin }^2}60^circ – {{cos }^2}45^circ }}{{{{cot }^2}120^circ + {{cos }^2}150^circ }}) bằng: A. (frac{2}{7}); B. (frac{1}{7}); C. (frac{{5 – sqrt 6 }}{{6 + sqrt 3 }}); D. (frac{7}{{13}}). Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án đúng là: D Ta có: [M = …
Hoc tap online
Author: admin