(THPT Yên Phong 1 – Bắc Ninh – 2022) Cho hàm số (fleft( x right) = – {x^4} – left( {4 – {m^2}} right)x + 2020) và (gleft( x right) = – {x^3} + 5{x^2} – 2020x + 2021). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để (hleft( x right) = gleft[ {fleft( x right)} right]) đồng biến trên (left( {2; + infty } right))?

Câu hỏi: (THPT Yên Phong 1 – Bắc Ninh – 2022) Cho hàm số (fleft( x right) = – {x^4} – left( {4 – {m^2}} right)x + 2020) và (gleft( x right) = – {x^3} + 5{x^2} – 2020x + 2021). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để (hleft( x…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin