tập hợp các điểm thỏa mãn (left| x right| + left| y right| + left| z right| le 2) và (left| {x – 2} right| + left| y right| + left| z right| le 2) là một khối đa diện có thể tích bằng

Trong không gian Oxyz, tập hợp các điểm thỏa mãn (left| x right| + left| y right| + left| z right| le 2) và (left| {x – 2} right| + left| y right| + left| z right| le 2) là một khối đa diện có thể tích bằng: A. (3…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin