Xét hàm số (gleft( x right) = fleft( {2{x^3} + x – 1} right) + m.) Tìm (m) để (mathop {max }limits_{left[ {0;1} right]} gleft( x right) = – 10.)

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ dưới. Xét hàm số (gleft( x right) = fleft( {2{x^3} + x – 1} right) + m.) Tìm (m) để (mathop {max }limits_{left[ {0;1} right]} gleft( x right) =  – 10.) A. (m…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin