Một tổ học sinh có 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn 4 học sinh của tổ đó tham gia đội xung kích?

Câu hỏi: Một tổ học sinh có 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn 4 học sinh của tổ đó tham gia đội xung kích? A. 4! B. C54+C74 C. A124 D. C124 Đáp án chính xác Trả lời: Số cách chọn 4 học sinh của tổ đó tham gia đội …
Hoc tap online
Author: admin