Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số y=f(x)=x2-3x  trên đoạn  0;2

Câu hỏi: Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số y=f(x)=x2–3x  trên đoạn  0;2 A. M=0;m=–94      A.     Đáp án chính xác B. M=94;m=0 C. M=–2,m=–94 D. M=2; m=–94 Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin