Môt hình trụ có tâm hai đáy là O và O’, bán kính đáy bằng R, đường cao của trụ bằng 2R. Gọi A là một điểm cố định nằm trên đường tròn tâm O’ và điểm B thay đổi trên đường tròn tâm  sao cho AB không là đường sinh. Độ dài đoạn thẳng AB trong trường hợp thể tích OO’AB lớn nhất là bao nhiêu?

Câu hỏi: Môt hình trụ có tâm hai đáy là O và O’, bán kính đáy bằng R, đường cao của trụ bằng 2R. Gọi A là một điểm cố định nằm trên đường tròn tâm O’ và điểm B thay đổi trên đường tròn tâm  sao cho AB không là đường sinh. Độ dài đoạn …
Hoc tap online
Author: admin