Một cửa hàng bán 48 gói kẹo gồm 3 loại: loại 0,5kg; loại 0,2kg; loại 0,1kg. Khối lượng cả 48 gói kẹo là 9kg. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu gói biết rằng: số gói kẹo loại 0,1kg gấp 3 lần số gói loại 0,2kg.

Câu hỏi: Một cửa hàng bán 48 gói kẹo gồm 3 loại: loại 0,5kg; loại 0,2kg; loại 0,1kg. Khối lượng cả 48 gói kẹo là 9kg. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu gói biết rằng: số gói kẹo loại 0,1kg gấp 3 lần số gói loại 0,2kg. Trả lời: Giả sử cả 48 gói kẹo …
Hoc tap online
Author: admin