Đoạn thẳng AB có độ dài bằng 6cm. Gọi O là tâm đối xứng của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OA?

Câu hỏi: Đoạn thẳng AB có độ dài bằng 6cm. Gọi O là tâm đối xứng của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OA? A. 2cm; B. 3cm; Đáp án chính xác C. 5cm; D. 6cm. Trả lời: Đáp án đúng là: B Vì O là tâm đối xứng của đoạn thẳng AB …
Hoc tap online
Author: admin