Mệnh đề phủ định của mệnh đề P(x): “x2 + 3x + 1 > 0 với mọi x” là:

Câu hỏi: Mệnh đề phủ định của mệnh đề P(x): “x2 + 3x + 1 > 0 với mọi x” là: A. Tồn tại x sao cho x2 + 3x + 1 > 0 B. Tồn tại x sao cho x2 + 3x + 1 ≤ 0 Đáp án chính xác C. Tồn tại x sao cho x2 + 3x + 1 = 0 D. Tồn tại x sao cho x2 + 3x + 1 < 0 Trả lời: Đáp án BPhủ định của mệnh đề P(x) là P(x)¯ : “Tồn tại x sao …
Hoc tap online
Author: admin