Cho hình chóp S.ABC có AB=4a,BC=32a, ABC^=45°;SAC^=SBC^=90°; Sin góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) bằng 24. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho bằng

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABC có AB=4a,BC=32a, ABC^=45°;SAC^=SBC^=90°; Sin góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) bằng 24. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho bằng A. a1836 Đáp án chính xác B. a1833 C. 5a312 D. 3a512 Trả lời: Chọn A Do SA⊥AC, SB⊥BC nên S,A,B,C nằm trên mặt cầu đường kính SC, Ta có AC2=AB2+BC2−2AB.BC.sin450=10a2⇒AC=a10 …
Hoc tap online
Author: admin