Tính thể tích của khối nón có chiều cao bằng 8 và độ dài đường sinh bằng 10.

Câu hỏi: Tính thể tích của khối nón có chiều cao bằng 8 và độ dài đường sinh bằng 10. A. 256π B. 288π C. 96π Đáp án chính xác D. 384π Trả lời: Chọn C Gọi chiều cao, độ dài đường sinh, bán kính đáy của khối nón lần lượt là h, l, r Bán kính đáy của …
Hoc tap online
Author: admin