LV ThS Toán – Hệ thống câu hỏi TNKQ về PPTĐ không gian

Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học về phương pháp tọa độ trong không gian – lớp 12 THPT, luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Thị Thu Hằng.
Nội dung:

Chương I – CƠ SỞ LÍ LUẬN

1.1 Quan niệm về kiểm tra đánh giá 6

1.2 Kiểm tra đánh giá bằng câu hỏi trắc nghiệm khách quan 7

Chương II – HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NHIỆM KHÁCH QUAN VỀ PHưƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
2.1 Câu hỏi trắc nghiệm dùng trong dạy học bài “Hệ tọa độ trong không gian” 43

2.2 Câu hỏi trắc nghiệm dùng trong dạy học bài “Phương trình mặt phẳng” 54

2.3 Câu hỏi trắc nghiệm dùng trong dạy học bài “Phương trình đường thẳng” 71

Chương III – THỬ NGHIỆM Sư PHẠM

3.1 Mục đích của thử nghiệm sư phạm 88

3.2 Nội dung, tổ chức thử nghiệm 88

3.3 Kết quả thử nghiệm sư phạm 90

He thong cau hoi trac nghiem pp toa do trong khong gian. Download
(vnmath.com)