Lựa chọn đáp án đúng nhất:Số thập phân 307,621 đọc là:

Câu hỏi: Lựa chọn đáp án đúng nhất:Số thập phân 307,621 đọc là: A. Ba trăm không bảy phẩy sáu trăm hai mươi mốt  B. Ba trăm linh bảy phẩy sáu trăm hai mươi mốt Đáp án chính xác C. Ba trăm không bảy phẩy sáu trăm hai mốt D. Ba trăm linh bảy phẩy sáu trăm hai …
Hoc tap online
Author: admin