Điền đáp án đúng vào ô trống:Một hình tam giác ABC có độ dài các cạnh a, b, c tương ứng với 75cm, 65cm và 55cm.Chu vi hình tam giác ABC là ………cm.

Câu hỏi: Điền đáp án đúng vào ô trống:Một hình tam giác ABC có độ dài các cạnh a, b, c tương ứng với 75cm, 65cm và 55cm.Chu vi hình tam giác ABC là ………cm. Trả lời: Tóm tắt:Hình tam giác ABC có độ dài các cạnh tương ứnga = 75cmb = 65cmc = 55cmChu …
Hoc tap online
Author: admin