Lựa chọn đáp án đúng nhất:Phân số nào sau đây khi viết thành số thập phân được 38,54?

Câu hỏi: Lựa chọn đáp án đúng nhất:Phân số nào sau đây khi viết thành số thập phân được 38,54? A. 3854100  B. 38540010000 C. 385401000  D. Cả ba đáp án trên đều đúng Đáp án chính xác Trả lời: Ta thấy: 38,54 = 38,540 = 38,5400 hay38,54 =3854100=385401000=38540010000Vậy đáp án đúng là: D. Cả ba đáp án trên đều …
Hoc tap online
Author: admin