Lựa chọn đáp án đúng nhất:Biểu thức 2m−33n−2−3m−22n−3 luôn chia hết cho 5 với mọi m,n∈ℤ. Đúng hay sai?

Câu hỏi: Lựa chọn đáp án đúng nhất:Biểu thức 2m−33n−2−3m−22n−3 luôn chia hết cho 5 với mọi m,n∈ℤ. Đúng hay sai? A. Đúng Đáp án chính xác B. Sai Trả lời: Đáp án ATa có:2m−33n−2−3m−22n−3=6mn−4m−9n+6−6mn+9m+4n−6=5m−5n=5m−nDo 5  ⋮  5⇒5m−n  ⋮  5 với mọi m,n∈ℤVậy đáp án là Đúng ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin