Lựa chọn đáp án đúng nhất:384 : 1,6 : 1,2 > 336 : 2,1. Đúng hay sai?

Câu hỏi: Lựa chọn đáp án đúng nhất:384 : 1,6 : 1,2 > 336 : 2,1. Đúng hay sai? Trả lời: Ta có:384 : 1,6 : 1,2 = 240 : 1,2  = 200       336 : 2,1 = 160Ta thấy 200 > 160Nên 384 : 1,6 : 1,2 > 336 : 2,1Vậy cách so sánh mà đề …
Hoc tap online
Author: admin