Viết số thích hợp vào chỗ chấm:Chữ số 7 trong số thập phân 3,475 có giá trị là ……..

Câu hỏi: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:Chữ số 7 trong số thập phân 3,475 có giá trị là …….. Trả lời: Chữ số 7 trong số thập phân 3,475 có giá trị là  . ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin