Một trường trung học cơ sở có 997 học sinh tham gia lể khai giảng đầu năm học. Ban tổ chức đã chuẩn bị những chiếc ghế băng có 4 chỗ ngồi. Phải có ít nhất bao nhiêu chiếc ghế băng như vậy để tất cả học sinh đều có chỗ ngồi?

Câu hỏi: Một trường trung học cơ sở có 997 học sinh tham gia lể khai giảng đầu năm học. Ban tổ chức đã chuẩn bị những chiếc ghế băng có 4 chỗ ngồi. Phải có ít nhất bao nhiêu chiếc ghế băng như vậy để tất cả học sinh đều có chỗ ngồi? A. …
Hoc tap online
Author: admin