Lớp 5A có tất cả 30 học sinh, trong đó số học sinh nữ là 12 em. Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp là

Câu hỏi: Lớp 5A có tất cả 30 học sinh, trong đó số học sinh nữ là 12 em. Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp là A. 2, 5% B. 250% C. 0, 4% D. 40 % Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án …
Hoc tap online
Author: admin