Giải bài 8 trang 38 Chuyên đề học tập Toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Chứng minh công thức nhị thức Newton bằng phương pháp quy nạp: ({(a + b)^n} = C_n^0{a^n} + C_n^1{a^{n – 1}}b + … + C_n^{n – 1}a{b^{n – 1}} + C_n^n{b^n}) với (n in mathbb{N}*) Phương pháp giải – Xem chi tiết Chứng minh mệnh đề đúng với (n ge p) thì: Bước […]
Hoc tap online
Author: admin