(HK1 Toán 12) Trong không gian cho hai đường thẳng a,b cắt nhau và góc giữa chúng bằng ({{60}^{0}}). Tính góc ở đỉnh tạo bởi mặt nón tạo thành khi quay đường thẳng a quanh đường thẳng b.

Câu hỏi: Trong không gian cho hai đường thẳng a,b cắt nhau và góc giữa chúng bằng ({{60}^{0}}). Tính góc ở đỉnh tạo bởi mặt nón tạo thành khi quay đường thẳng a quanh đường thẳng b.   A. ({{120}^{0}}).  B. ({{60}^{0}}).  C. ({{45}^{0}}).  D. ({{30}^{0}}).  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Góc ở …
Hoc tap online
Author: admin