(HK1 Toán 12) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số (y=frac{x-1}{{{x}^{2}}-x+m})có đúng một đường tiệm cận

Câu hỏi: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số (y=frac{x-1}{{{x}^{2}}-x+m})có đúng một đường tiệm cận  A. (mle frac{1}{4}). B. (mge frac{1}{4}). C. (m>frac{1}{4}).  D. (m=frac{1}{4}). Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Đồ thị hàm số đã cho có 1 TCN y = 0, …
Hoc tap online
Author: admin