(HK1 Toán 12) Khối lăng trụ (ABC{rm{D}}.ABCD) có thể tích băng 24, đáy ABCD là hình vuông tâm O. Thể tích của khối chóp (A.

Câu hỏi: Cho khối lăng trụ (ABC{rm{D}}.A’B’C’D’) có thể tích băng 24, đáy ABCD là hình vuông tâm O. Thể tích của khối chóp (A’.BCO) bằng  A. 1 B. 4 C. 3 D. 2 Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D (dfrac{{{S_{Delta BCO}}}}{{{s_{ABC{rm{D}}}}}} = dfrac{1}{4}) Do (A’.BCO) và (ABCD.A’B’C’D’) có cùng chiều cao h nên: (begin{array}{l}dfrac{{{V_{A’.BCO}}}}{{{V_{ABCD.A’B’C’D’}}}} = dfrac{{dfrac{1}{3}.h{S_{BCO}}}}{{h.{S_{ABCD}}}} …
Hoc tap online
Author: admin