(HK1 Toán 12) Cho (00). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Câu hỏi: Cho (0<ane 1,b,c>0). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. ({{log }_{a}}b+{{log }_{a}}c=c{{log }_{a}}b)  B. ({{log }_{a}}b+{{log }_{a}}c=b{{log }_{a}}c)  C. ({{log }_{a}}b+{{log }_{a}}c={{log }_{a}}left( b+c right))  D. ({{log }_{a}}b+{{log }_{a}}c={{log }_{a}}left( bc right)) Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D ({{log }_{a}}b+{{log }_{a}}c={{log }_{a}}left( bc right))  Chọn đáp án …
Hoc tap online
Author: admin