Giải bài 14 trang 39 Chuyên đề học tập Toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Giả sử tình trạng ở một loài cây được quy định do tác động cộng gộp của n cặp alen phân li độc lập ({A_1}{a_1},A{ & _2}{a_2},…,{A_n}{a_n}). Cho cây ({F_1}) dị hợp về n cặp alen giao phối với nhau. Tỉ lệ phân li kiểu hình của ({F_2}) là hệ số của khai […]
Hoc tap online
Author: admin