(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Cho ba vectơ (overrightarrow a ,overrightarrow b ,overrightarrow c ) đều khác vectơ – không. Trong đó hai vectơ (overrightarrow a ,overrightarrow b) cùng hướng, hai vectơ (overrightarrow a,overrightarrow c ) đối nhau. Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu hỏi: Cho ba vectơ (overrightarrow a ,overrightarrow b ,overrightarrow c ) đều khác vectơ – không. Trong đó hai vectơ (overrightarrow a ,overrightarrow b) cùng hướng, hai vectơ (overrightarrow a,overrightarrow c ) đối nhau. Khẳng định nào sau đây đúng ? A. Hai vectơ (overrightarrow b ,overrightarrow c ) cùng hướng B. Hai vectơ (overrightarrow b ,overrightarrow c )  ngược hướng …
Hoc tap online
Author: admin