(HK1 Toán 10) Số quy tròn của 45,6534 với độ chính xác (d = 0,01) là:

Câu hỏi: Số quy tròn của 45,6534 với độ chính xác (d = 0,01) là:  A. 45,65; B. 45,6;   C. 45,7;   D. 45.  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Hàng lớn nhất của độ chính xác là (d = 0,01) là hàng phần trăm, nên ta quy tròn a đến hàng phần chục …
Hoc tap online
Author: admin