(HK1 Toán 10) Giá trị dương lớn nhất để hàm số (y = sqrt {5 – 4x – {x^2}} ) xác định là:

Câu hỏi: Giá trị dương lớn nhất để hàm số (y = sqrt {5 – 4x – {x^2}} ) xác định là:  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Hàm số (y = sqrt {5 – 4x – {x^2}} ) xác định khi và chỉ khi …
Hoc tap online
Author: admin