(HK1 Toán 10) Cho tam giác ABC nhọn, có H là trực tâm. (Delta BHC) nội tiếp (left( {I,R} right)). Gọi M là trung điểm BC. Khẳng định nào sau đây là đúng:

Câu hỏi: Cho tam giác ABC nhọn, có H là trực tâm. (Delta BHC) nội tiếp (left( {I,R} right)). Gọi M là trung điểm BC. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. (overrightarrow {MB} ,overrightarrow {MC} )cùng hướng.  B. (overrightarrow {HA} ,overrightarrow {IM} )cùng hướng.     C. (overrightarrow {MB} ,overrightarrow {BC} )cùng hướng.   D. …
Hoc tap online
Author: admin