(HK1 Toán 10) Độ dài cạnh của một hình vuông là (8 pm 0,2)cm thì chu vi của hình vuông đó bằng:

Câu hỏi: Độ dài cạnh của một hình vuông là (8 pm 0,2)cm thì chu vi của hình vuông đó bằng:  A. 32 cm ;  B. (32 pm 0,2cm);  C. (64 pm 0,8cm);  D. (32 pm 0,8cm).  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Hình vuông cạnh (a = 8 pm 0,2 Rightarrow C …
Hoc tap online
Author: admin