(HK1 Toán 10) Cho số gần đúng (a = 0,1571). Số quy tròn của a với độ chính xác (d = 0,002) là:

Câu hỏi: Cho số gần đúng (a = 0,1571). Số quy tròn của a với độ chính xác (d = 0,002) là:  A. 0,16; B. 0,15;  C. 0,157;  D. 0,159.  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Hàng lớn nhất của độ chính xác là (d = 0,002) là hàng phần nghìn, nên ta …
Hoc tap online
Author: admin