(HK1 Toán 10) Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hs (y = frac{1}{{x – 1}}.) 

Câu hỏi: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số (y = frac{1}{{x – 1}}.)  A. ({M_1}left( {2;1} right))         B. ({M_2}left( {1;1} right).)   C. ({M_3}left( {2;0} right).)  D. ({M_4}left( {0; – 2} right).)  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Thay tọa độ từng điểm và kiểm tra tính đúng …
Hoc tap online
Author: admin